POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA
Glagoljaška ulica 27b, 32 100 Vinkovci, tel.: +385 32 342 222
vukovarsko-srijemska uprava > Vijesti > Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
6. srpanj 2018. -

Foto: ilustracija

Temeljem članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), te sukladno Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 43/2018 i 52/2018), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska  raspisuje

                                                    OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Policijska postaja Ilok

1. daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj

-zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

Stručni uvjet:

 -srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 

Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik

1. stručni savjetnik – socijalni djelatnik – 2 izvršitelja

-zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

Stručni uvjeti:

-visoka stručna sprema, području društvenih znanosti,

-najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-položen državni stručni ispit 

 

2. stručni savjetnik-psiholog – 1 izvršitelj

zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

Stručni uvjeti:

-visoka stručna sprema, području društvenih znanosti,

-najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-položen državni stručni ispit 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

-životopis,

-presliku diplome ili svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (ovisno za koje se radno mjesto podnosi prijava),

-preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

-dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovi obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovi obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze  dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: htps://branitelji.gov.hr./zaposlenje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te s istima obavlja razgovor (intervju).

Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici tijela ( www.vukovarsko-srijemska.policija.hr) koje je raspisalo oglas.

Na web-stranici Policijske uprave vukovarsko-srijemske www.vukovarsko-srijemska.policija.hr bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua). 

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la razgovoru (intervjuu), povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije prijama u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa.

Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a dostava rješenja svim kandidatima/kinjama se smatra izvršenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave. Protiv odluke o izboru kandidata/kinja u postupku ima pravo prigovora ministru unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

                       POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

                                        32100 Vinkovci, Glagoljaška 27B

                                               s naznakom „za oglas“

 

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

 

                                                                        Policijska uprava vukovarsko-srijemskaVijesti za aktualni mjesec:


20.9.2018.Rezultati Projekta Edward
20.9.2018.U prometnoj nesreći teže ozlijeđeno dijete
18.9.2018.Vozači, savjesnom vožnjom poduprite projekt EDWARD!
18.9.2018.Krađa novca, drvne građe i razbijanje izloga
18.9.2018.Sletio teretnim vozilom s kolnika
17.9.2018.Interni oglas PU vukovarsko-srijemska
17.9.2018.Projekt EDWARD- Dan bez poginulih u prometu na europskim cestama
13.9.2018.Zapaljen reklamni pano
12.9.2018.Provale u kuću i skladište tvrtke
12.9.2018.U domu Vukovarca pronađena veća količina marihuane
11.9.2018.Prigodnim letcima mladima skrenuta pozornost na zakonske obveze
10.9.2018.U Županji obilježen Svjetski dan prve pomoći
10.9.2018.Pojačane aktivnosti policije povodom početka nove školske godine
10.9.2018.Dragovoljna predaja minsko-eksplozivnih tvari
10.9.2018.Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom
10.9.2018.Kroz Gunju vozio 127km/h
6.9.2018.Naleti osobnih vozila na bicikliste
5.9.2018.Poziv na testiranje
3.9.2018."Poštujte naše znakove"- konferencija za medije povodom početka školske godine


str.: 1 od 1. Ukupno: 19 zapisa.