POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA
Glagoljaška ulica 27b, 32 100 Vinkovci, tel.: +385 32 342 222
vukovarsko-srijemska uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
9. srpanj 2018. -

Foto: ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017), članka 2.Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017)i temeljem Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 43/2018 i 52/2018), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska  raspisuje

                                          JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik,

     administrativni tajnik– 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

                 - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

 - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 - položen državni stručni ispit

 

2. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik,

    stručni referent za higijensko – zdravstvene poslove– 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

-srednja stručna sprema, srednja strukovna škola,

-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-položen državni stručni ispit 

 

3. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik,

     računovodstveni referent - blagajnik– 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

-srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

-položen državni stručni ispit 

 

4. Policijska postaja Vukovar,

          upravni referent – 1 izvršitelj

 

5. Policijska postaja Otok,

    upravni referent– 1 izvršitelj

 Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 4. i  5.:

             - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

            - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

             -položen državni stručni ispit

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
          U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
          Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
          Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
          Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta:Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave vukovarsko-srijemske www.vukovarsko-srijemska.policija.hri web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave vukovarsko-srijemske www.vukovarsko-srijemska.policija.hrobjavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Ministarstva www.vukovarsko-srijemska.policija.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:


1. životopis,
2. presliku svjedodžbe,
3. dokaz o radnom iskustvu (presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),
4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica ili domovnica),
6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr./zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
         

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava vukovarsko-srijemska

Vinkovci, Ulica Glagoljaška 27 b,

s naznakom “za javni natječaj”.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave vukovarsko-srijemske www.vukovarsko-srijemska.policija.hrDostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

           
         


                                                                  Policijska uprava vukovarsko-srijemskaVijesti za aktualni mjesec:


13.2.2019.MCGP Bajakovo: U kombi vozilu pronađeno 12,5 kg marihuane
13.2.2019.Dovršeno kriminalističko istraživanje
8.2.2019.Počinio više prometnih prekršaja i prouzrokovao prometnu nesreću
8.2.2019.Riješena krađa goriva iz radnih strojeva
8.2.2019.Provalnik otuđio novac i nakit
5.2.2019.„Dan sigurnijeg Interneta 2019.- Zajedno za bolji internet"
4.2.2019.Analiza akcije prometne policije
4.2.2019.Vozilo sletio u Beravu i smrtno stradao
4.2.2019.Otkriven nakon provala
4.2.2019.Provala u trgovinu alatom
1.2.2019.Akcija prometne policije 2./3. veljače


str.: 1 od 1. Ukupno: 11 zapisa.