POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA
Glagoljaška ulica 27b, 32 100 Vinkovci, tel.: +385 32 342 222
vukovarsko-srijemska uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
9. srpanj 2018. -

Foto: ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017), članka 2.Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017)i temeljem Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 43/2018 i 52/2018), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska  raspisuje

                                          JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik,

     administrativni tajnik– 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

                 - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

 - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 - položen državni stručni ispit

 

2. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik,

    stručni referent za higijensko – zdravstvene poslove– 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

-srednja stručna sprema, srednja strukovna škola,

-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-položen državni stručni ispit 

 

3. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik,

     računovodstveni referent - blagajnik– 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

-srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

-položen državni stručni ispit 

 

4. Policijska postaja Vukovar,

          upravni referent – 1 izvršitelj

 

5. Policijska postaja Otok,

    upravni referent– 1 izvršitelj

 Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 4. i  5.:

             - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

            - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

             -položen državni stručni ispit

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
          U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
          Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
          Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
          Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta:Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave vukovarsko-srijemske www.vukovarsko-srijemska.policija.hri web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave vukovarsko-srijemske www.vukovarsko-srijemska.policija.hrobjavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Ministarstva www.vukovarsko-srijemska.policija.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:


1. životopis,
2. presliku svjedodžbe,
3. dokaz o radnom iskustvu (presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),
4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica ili domovnica),
6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr./zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
         

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava vukovarsko-srijemska

Vinkovci, Ulica Glagoljaška 27 b,

s naznakom “za javni natječaj”.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave vukovarsko-srijemske www.vukovarsko-srijemska.policija.hrDostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

           
         


                                                                  Policijska uprava vukovarsko-srijemskaVijesti za aktualni mjesec:


20.9.2018.Rezultati Projekta Edward
20.9.2018.U prometnoj nesreći teže ozlijeđeno dijete
18.9.2018.Vozači, savjesnom vožnjom poduprite projekt EDWARD!
18.9.2018.Krađa novca, drvne građe i razbijanje izloga
18.9.2018.Sletio teretnim vozilom s kolnika
17.9.2018.Interni oglas PU vukovarsko-srijemska
17.9.2018.Projekt EDWARD- Dan bez poginulih u prometu na europskim cestama
13.9.2018.Zapaljen reklamni pano
12.9.2018.Provale u kuću i skladište tvrtke
12.9.2018.U domu Vukovarca pronađena veća količina marihuane
11.9.2018.Prigodnim letcima mladima skrenuta pozornost na zakonske obveze
10.9.2018.U Županji obilježen Svjetski dan prve pomoći
10.9.2018.Pojačane aktivnosti policije povodom početka nove školske godine
10.9.2018.Dragovoljna predaja minsko-eksplozivnih tvari
10.9.2018.Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom
10.9.2018.Kroz Gunju vozio 127km/h
6.9.2018.Naleti osobnih vozila na bicikliste
5.9.2018.Poziv na testiranje
3.9.2018."Poštujte naše znakove"- konferencija za medije povodom početka školske godine


str.: 1 od 1. Ukupno: 19 zapisa.